הז ןולח רוגסל
הספדה

תומילאה תייעב םע םירומ לש תודדומתה ךילהת

(183K) Word ץבוק
(45K) Zip ץבוק

סומע ןמשילפ
הוחא תימדקאה הללכמה
amosf@macam.ac.il

לארשי ץיבולדיא
הוחא תימדקאה הללכמה
israely@macam98.ac.il

רהוז לט
הוחא תימדקאה הללכמה:ריצקת


רפסה -תיב לש ותלועפ ןפוא תנבהב ,תינתומ תומילאה אשונב תוברעתה תינכת לכ לש הלעפה
.תויומס ןקלחו תויולג ןקלח :תונוש תורוצ שובלל הלוכי תומילא .ותביבס תרכהבו
םיעדומ םירגובמש ילבמ ,םמצע ןיבל םידימלתה ןיב תומילאה תשחרתמ םיבר םירקמב
תונברוק .רפסה -תיב תביבסב תומילאה לש הרוקמ תובורק םיתיעל .התמצועלו התושחרתהל
תא ףושחל םידחופ םה םיתיעל .םתקוצמב םירגובמ ףתשל ץמוא םיסייגמ דימת אל תומילאה
םינימאמ אלו םינוא ירסח םה ולא םירקמב .וירבחמו םילאה דימלתהמ דחפה ללגב העפותה
ותושיגרו םידליה תרבח תברקב ךנחמהו הרומה לש ומוקימ .םהל רוזעל לוכי והשימש
יוהיזב יזכרמ ביכרמ םיווהמ ,הכימתו בוביד ינונגנמ ליעפמ אוהש ךות ,התיכב שחרתמל
עירכמ דיקפת הרומל .היומסה התרוצב העיפומ איהשכ םג ,םינושה הינווג לע תומילאה
.חווט ךורא יתעינמ לופיטב יוטיב ידיל אובל הכירצ וז ותבוחו תומילאב ידיימ לופיטב
תונלבוסל ךוניח לש תוטישו הקחרהו השינע לכו תוטיש :תוטיש ןווגמב טוקנל הרומה לע
םילאה דימלתה ןיב ,ךוותמו ןווכמ םרוג הווהמ הרומה .םעונ יכרדב םיטקילפנוק ןורתפלו
.םהב םילפטמה םייעוצקמה םיפוגה ןיבל םהינבו ןברוקה ןיבל
יכרד תאו ןתבוגת ינפוא תא ,תומילאה יפלכ תורומ לש תודמעו תושוחת ונחב ,הז רקחמב
.היוטיב

םירומ לש לוכסתה תושוחתו הקיחשה ,ןולדיחה תייעב תא ונחבש םירקחמ טעמ םימייק
ןהילוכסת ,תורומה תושוחתב רקיעב דקמתהל ונרחב הז רקחמב .תומילאה תייעבל סחייתהב
תייעבב קימעמ ןויד לכב בשחתהל שי וב יזכרמ םרוג ,ונתעדל םהש ,ןהיתונוצרו
חתפל תונמדזה ,םימילא תוגהנתה יסופדל תורומה לש הבוגתה ינפואב תוארל שי .תומילאה
יוקיח איה המצע תומילאה רשאכ דוחייב ,םהלש תויתרבחה תויונמוימה תא םידימלתה לצא
תוגהנתהה השעמל .םמצע םידימלתה יתבב ףא וא הנוכשב ,תרושקתב םילבוקמה םיסופדל
,ןנור) .היצזילאיצוסה ךילהת לכ לש שדוחמ בוציעל יתרבח זרז תווהל הלוכי המילאה
(1998רפסמב היילע תמגמב תאצמנ איהו הייסולכואה תובכש לכב תמייק תומילאה תעפות
ילתוכ ןיב רתויב תוחיכשה תומילאה תורוצ .םהמ םיעגפנה רפסמבו םתמצועב ,םיעוריאה
.הלפשהו תוללעתה ,הטיחס ,תוכמ ,תודחפהו םימויא ,םיבילעמ םייוטיב ,תוללק :ןה ס"היב
(1998 ,לארשי ןב)

תיכוניח תוליעפל רפסה-יתב תא תבייחמ רעונ-ינב ברקב תומילאה ייוליגב היילעה תמגמ
םישקה םירשקהה דחא אוה םידימלת לש תומילא ייוליגב לופיט .הז בואכ אשונב תיתכרעמ
תכרעמב םילהנמו םירומ ,םידימלת לש תובוחו תויוכז ןיב תיתא תושגנתה לש רתויב
םידימלת לש םמולש לע הנגהל יחרכה יעצמא םימעפל איה םילא דימלת תקחרה .ךוניחה
לש ךרדב רתפית אל תומילאה תייעב יכ רורב .םירחא יפלכ העתרה ינונגנמ תריציו םירחא
םייקה ,"הקיתשה רשק" לע רבוד רבעב םא .(1994 ,ןוזיבג) .דבלב םידימלת תקחרה
רפס -יתב :םייוניש םינמתסמ תונורחאה םינשבש ירה ,תומילאה תעפות יבגל רפסה-יתבב
עויס לבקל ידכ םינוש םיפוגל תונפלו תומילאה תייעב לע עיבצהל םיששוח םניא םיבר
ןתנוי ןב) הינווג לכ לע תומילאה תעפות םוצמצל תירפס-תיב הלועפ חיטביש יעוצקמ
.(1990
אלל רשא ,רפסה- יתבב הלעמב הנושאר היעבכ תומילאה תייעב תא ורידגה ןמצע תורומה
תורשפא לכ ןיאו שבתשמ רפסה-יתב לש ןיקתה םייחה ךלהמ לכ ,המוצמצל תונורתפ תאיצמ
,תומילאה תייעבל םירוה לש תונוש תובוגת וקדבנ רשאכ .הניקת תידומיל הריוואל עיגהל
:םיאבה םיאשונה תא םהירבדב ושיגדה םה
תומילא ייוליג םע תיביטקפא תודדומתה יכרוצל םימיאתמ םייעוצקמ םילכ םירומל ןיא .1
םע דדומתהל םהל עייסתש המיאתמ הרשכה םהידומיל תרגסמב ורבע אל םירומה .רפסה-תיבב
(1999 ,בירי) .רפסה -יתבב תומילא לש תויעב
ייוליג לומ טוקנל שיש םיעצמאה יבגל ךוניחה-דרשמ לש םירסמב תוליפכ תמייק .2
לע חווידה תבוח םע שגנתמ והשלכ יכוניח דסומ "קווש"ל ךרוצה ,המגודל .תומילא
(1997 ,גלפ&הנד&רסיק) .וילתכ ןיב םימילא םיעוריא
תומילא ייוטיב .המילא תרושקת לש ןדיעב תומילא תעינמל ךוניחב ךורכה ישוקה .3
,המילאה תינוחטיבה תואיצמב ,אבצב ,םיירוביצה םייחב לעשו דעצ לכ לע םיאצמנ
.תונוש היסולכא תוצובק ןיב ימוימויה עגמב ףאו םיכרד תונואתב
הטעומ העפשה שי םירומלו םידימלתה תייסולכואב קומע תשרשומ תינוריעה תומילאה 4.
(Lorion, R.P., 1998).הילע דבלב

ףאו ףרה אלל םיננולתמ םירוהה ,"תומילא יכומ"כ םירדגומ תויהל "וכז" רשא רפס-יתבב
םילבקמ ,תומילא יכומ םניאש רפס-יתבב ,םתמועל .םכותמ םהידלי תא איצוהל םיצור
םירומה לשו םידימלתה לש םייחה תוכיא תא רפשל םישקבמ םה םג ךא ,תויבויח תוכרעה
ודעונש ,םידימלתלו םירומל םיפתושמ תונורקע תללוכ תומילא תעינמל תינכת לכ .דחאכ
לכ (1995 ,רגרבצריו) .תומילאמ ישפוח םילקא רוצילו רפסה -יתבב הריוואה תא רפשל
ןתינש תויבויח תויתרבח תופקשהב תונגועמ תומילא תעינמלו הריווא יונישל וללה תומגמה
רפסמ עובקל שיש ונעט םירחא םירקחמב ופתתשהש םירומ .תומילא תרדענ תואיצמל עיגהל
:רפסה-יתבב תומילאה תויעבל סחיב דוסי יללכ
תויתוגהנתה תופולח לע דומלל ליבקמבו ,םידימלתה ברקב תומילא תעינמל ךנחל ןתינ .1
.תומילאה ייוליגל
.תדמלנ תוגהנתה איה יכ ,יונישלו הטילשל תנתינ תומילאה .2
.ףקותב םג אלא ,ןברוקב קר אל תעגופ תומילאה .3
ילתוכל ץוחמ ןהו רפסה-תיב םוחתב ןה תומילא תעינמל ךנחל בייח רפסה-תיב .4
.ישרוש יכוניח לופיטל עיגהל שי רתוי רחואמ קרו תינושאר העינמ לע שגד םישל שי ;רפסה-תיב
.תומילאה תמר תדרוהב יתועמשמ םרוג אוה רפסה-תיב םילקא רופיש .5
.רישי ןפואב ןמע דדומתהל שי אלא תומילאה תויעב תא קיחדהל רוסא .6
תעינמלו םיחקל תקפהל רופישל ףונמכ םימילא תודוסי וכותב ליכמה עוריא לכ לצנל שי .7
(1995 ,ינורפצ) .תומוד תומילא תועפות לש ןתונשיה
,עגופה ,םילאה טרפה תמרב םג לפטל הרומא רפסה-תיבב תומילאה םוצמצל תיכוניח תוברעתה
תוכייתשה תוצובקכ הז רשקהב הרידגהל ןתינש ,תיתכרעמה המרב םגו ,סיסתמהו דירממה
(1999 ,בירי) .תירפס-תיבה תינוגראה תכרעמבו רפסה-תבב תונושה תוסחייתהו

לש תושק תועפות םע םידדומתמכ ידוחייה םדיקפתו םדועייב ריכהל םיכירצ ךנחמהו הרומה
תמר תדרוהל רתויב ליעיה םרוגכ התיכב תויוליעפה ןונכתב םתונמוימ תא קזחלו תומילא
יעינמ ירחא תוקחתהל ,םדאה עבטב לפטמכ הרומה לש ותנבה קימעהל שי .תיללכה הערפהה
ןקרופ ןתמלו תונפקותה ןוויכ תחסהל תוינכותו תויורשפא קודבלו תישונאה תוגהנתהה
(1998 ,Lorion) .םיינפקות םיפחדל

תייעבב לופיטל םיכרדה יבגל הארוה יחרפו לעופב תורומ לש תודמע קדב יחכונה רקחמה
םיעיפשמה םימרוגל סחיב תולאש לאש רקחמה .תיסיפ הקחרהל רבעמ רפסה-יתבב תומילאה
לש התמצועו התוחיכש לע ,הארוהה יחרפו תורומה תעדל ,םיעיפשמה רפסה תיב ךותב
.תומילאה

םילקאה ןיבל להנמה לש תוגיהנמהו לוהינה ןונגס ןיב רשקה לע העיבצמ תירקחמה תורפסה
ןוזח שומימ ביבס תווצ תדובעו הלועפ ףותיש רשפאמה תוגיהנמו לוהינ ןונגס .ינוגראה
סופד .תורטמו םיכרצ ,תויעב תרדגה לש ךשמתמ גולאיד חותיפב עייסמ ,תשבוגמ תוינידמו
,תפתושמ תודדומתהל תונכומו תואדו יא ,םיישק ףושחל רשפאמ רפסה-יתבב םיסחי לש הזכ
.(1992 ןמדירפ ,2000 רבנע) הרזע תלבקב ךרוצ לש תורגב ךותמ תידדה הרכהמ תרזגנה
אשונ תומילאה תייעבב תוארל (to facilitate רושפיא לש הזכ םילקא לש וחוכב
ותואב הנוש העיגנ םהל שיש םיבר םידיקפת ילעב לש תוברועמ שרודה ,יתכרעמ גולאידל
לע הבוגמה יבקע לופיטו תיתכרעמ הייאר .(להנמ ,זכרמ ,גולוכיספ ,ךנחמ ,הרומ) םוחת
םיפושחה ,םיטרפה לש תונואה תשוחת חותיפב בושח דוסי אוה ,םיתימעהו הלהנהה ידי
.תומילאה תייגוס לש וז ומכ תבכרומ היצאוטיסל

ןיב גולאיד דדועמ וניאשו הרורב תוינידמ רדענה ,תיתכרעמ הייאר רסחה לוהינ ןונגס
דמוע ,הזכ ןונגסב .הרומה לצא רוכינהו תודידבה תשוחת תא קזחל לולע ,תווצה ירבח
ילעבו םיתימע דצמ יוביגבו הכימתב שח אוהש ילבמ ,התמצוע לכב היעבה לומ ודבל הרומה
היעב"ל היעבה תא םיתיעל ךפוה םיתימעה ןיב גולאיד רדעה .רתוי םיריכב םידיקפת
הניא ומצע תוחוכב טרפה לש תודדומתהה םהב םירקמב .הב קלח םירחאל ןיאש "תישיא
תריז תא שוטנל תונכומ ידכ דע לוכסתה ישגר םירבוג ,יוצר ןורתפל איבהל תעייסמ
(1992 , ץכו יבעוז ,ןמטכש ,Deluga1992 ) .תודדומתהה

היגולודותמ

:רקחמה תורטמ
'זאטסה תרגסמב תוסנתמה הארוה יחרפ לשו לעופב תורומ לש תודמע קודבל הסינ רקחמה .1
תומילא תויעבו התיכב תעמשמ תויעבב לופיטל םיכרדה יבגל ,הנושארה הנשה וז הארוהב
.רפסה-תיבב םידלי ברקב
םע לעופב דדומתהל ןנויסנ יבגל הארוהה יחרפו תורומה תושוחת ירחא הקחתה רקחמה 2.
.רפס-יתבב םידלי לש תומילא ייוליג
ירשקב םיאצמנה ,תברועמ הייסולכוא ילעב ,ץראה םורדב םייתכלממ רפס -יתב :רקחמה הדש
.הוחא תימדקאה הללכמה םע ,הדובע
תיעיברה הנשב הארוה יחרפו ,םינש 12 דע לש הארוהב קתו תולעב תורומ :רקחמה תייסולכוא
.(תויטנדוטס 10) 'זאטסה תדובעב תוסנתהב הנושאר הנשב הרשכהב ןהידומילל
:םינוירטירק ינש יפ-לע הרחבנ רקחמה תייסולכוא
.רפסה-יתבב תומילא תויעבב לופיטב תוסנתה תונשו הדובעב תורומ לש קתו .1
.רפסה -יתב לש המוד הייסולכוא בכרה .2

הארוה יחרפו ,םינש 12 דע לש קתו תולעב תורומ תגציימה ,רקחמה תויסולכוא תריחב
יחרפ :תונוש תוישעמו תוינויע טבמ תודוקנ תתל היושע ,הדובעל הסינכה ףס לע םיאצמנה
לעופב תורומו ,השעמה ןחבמ תא ורבע חרכהב אלש ,תוינויעה תושיגל רתוי םיבורק הארוה
יחרפ יכ ןייצל בושח .תוינויע תוירואתל תוחפו תימוימויה תודדומתהל רתוי תופושח
תווח ןהו ,'זאטסה תרגסמב ,הנושארה הנשה וז הרשמ תויקלחב רפסה-תיבב תואצמנ הארוהה
.להנמה לש לוהינה ןונגסו תווצה תדובע ביט תאו םידליה לש תוגהנתה תא

.הארוהה יחרפו םעו תורומה םע ומיוק ,הצחמל םיחותפ ,םיישיא קמוע תונויאר :רקחמה ילכ
תוביטקפסרפו םישדח םינתשמ ןייפאל םירשפאמ ,םקלחב םירדגומהו םינבומה תונויארה
וכשמנ הארוהה יחרפ םעו םירומה םע תונויארה (1997 ,רבצ Spradley, 1979;.תוישיא)
יחרפ י"ע ועצוב תונויארה .שארמ עבקנ ןויארה דעומ .וטלקיהו תוקד 120-ל 90- ןיב
.ךכל ידוסי ןפואב ךכל ורשכוהש ,תורחא הארוה

וחתונ ןכמ רחאל .םיטלקומה תורוקמה יפ לע הלימב הלימ םנושלכ ובתכוש תונויארה
( ;1997,רבצSpradley, 1979 ) .תיטמת-תיביטקודניאה חותינה תטיש תועצמאב תונויארה
לש תויווחהו תויוגהנתהה ,תופקשהה לע דומעל תרשפאמ תיביטקודניא-תיטמתה חותינה תטיש
םירזוחה הלאל קר רקחמבש םיאשונה תומכ תא םצמצל ,ןהש יפכ ,יכוניחה תווצה ישנא
.תונויארב םיעיפומה םיירקיעה םיאשונה תא דדקל היהי ןתינש ךכ ,םינשנו

תאוושהו תונויארה חותינ תועצמאב .תומילאה יבגל הרומה תסיפת תא ונררב תונויארב
ינושו תוהז יווק תוהזל וניסינ ,םימילא םידימלת םע תורומה לש הלועפה ךרדו םיכילהתה
.תומילאב לופיטל םתורישכ תשוחת תונתשהבו םינושה םירומה תלועפב וא תוגהנתהב

תא ונחב תונויארה לש (יטמת) יאשונ חותינ תועצמאב ,ןושאר בלשב :דדובה רופיסה תמר
תא ונררב .תומילאב לופיטל ןתורישכ תא תוראתמ הארוהה יחרפו תורומה הבש ךרדה
ישנא ןיב ,הארוהה יחרפו תורומה יניעב תספתנ איהש יפכ ,היצקארטניאה לש התובישח
םירומה יסחי ,םמצע ןיבל םניב םירומה יסחי תאו תא,םימילא םידלי ןיבל יכוניחה תווצה
.תומילאה תויעב ןורתפל רשקהב (הלהנהו גולוכיספ ,תוצעוי :ןוגכ ) רפסה -תיב תווצ םע
ירבח ןיב היצקארטניאה יוניש םאה הלאשל רשאב הארוהה יחרפו תורומה תודמע תא ונררב
,תומילא תויעב ןורתפב התוסנתה ידכ ךות ,הרומה תוגהנתהב םייונישהו יכוניחה תווצה
.תומילאה ןוסירל םימרותו םידימלתה תוגהנתה תא םינשמ
םיאשונ םינושה תונויארב וניהיז םינותנה דוביע לש ינש בלשב :םירופיסה ללכ בלש
לש תוקימניד וניוושה . תומילאב לופיטה תא םידעתמה םינושו םיפתושמ םיכילהתו
.תומילאה תעפות םע דדומתהל הארוהה יחרפ לשו תורומה לש םירושיכה תקיחש/תמצעה

רקחמה יאצממ

תומילאה חכונ הרומה תשוחת .א
תומילא לש תמיוסמ המר לע וחווד ונרקחמב ופתתשהש (20 ךותמ 19 ) תורומה תיברמ
,המצע הרומה דגנכ ףא םיתיעל התנפוהו תילולימו תיזיפ התייה תומילאה .ןהיתותיכב
הנושארה הנשב תורומ דחוימב - תורומ .םידלי ןיב דירפהל התסינ איהשכ דחוימב
.תוטבח תגיפס לש היווחב וסנתהש ןוויכ ,תומילאב לופיטה ךשמהמ ששח ועיבה - ןתדובעל
20 ךותמ 18 וחוויד ,שממ תומילאב לופיטל הרשכהה רדעהו תומילאה תריוואמ האצותכ
,תודידב ,ךודכד ,ןואכיד ונאצמ וראית תורומהש תושוחתה ןיב .תושק תושוחת לע תורומה
.סעכו תונבצע ,שואיי ,םינוא רסוח

תומילא תויעבב לופיטב תיאליגלוק הכימת .ב
תווצ ירבח ןיב םיסחיה תוכרעממ ,תורומ 20 ךותמ 19 תכרעהל , העפשוה תומילאה תמצוע
םירומה ןיב ךומנ הלועפ ףותיש םייק םהב רפסה -יתבב .רפסה-תיבב םידבועהו םירומה
,רוכינ לש השוחת תרצונ ,םירומב תכמות הניאו הבגמ הניאש הלהנההו םמצע ןיבל
וא וז ךרדב תורבעומ ולא תושוחת .םינוא רסוח לש השוחתל תואיבמה הדרחו לוכסת ,שואיי
.תומילא לש יתוגהנתה יוטיב ידכל דע םהיניב םיחתמה תא תומיצעמו ,םידליה לא תרחא
השיגרמ ינא תומילא תייעב הצצשכ .םירומה ןיב הלועפ ףותיש ןיא" :תורומה תחא תרמוא
התכרעהל אטבמה ,םירומה תיברמ םע יחטש רשק לע תלבוק תרחא הרומ ".רבדל ימ םע ןיאש
יפלכ תומילא תנירקמו הזבמ תכרעמל האיבה הרוכעה םיסחיה תכרעמ" .הרוכע םיסחי תכרעמ
יכ הרובס ינא .םידימלתה תא םיליפשמו םישייבמ ,םישינעמו םיסעוכ דימת... םידימלתה
".תומילאה תא תדדועמ וז הריוא

רשק תראתמ תחא הארוה חרפ :הארוהה יחרפ ידי-לע םג תאטובמ הלועפ ףותיש רסוח תשוחת
תפתושמ הפש יל ןיאו ינממ תורגובמ תדבוע ינא ןמע תורומה" :יכוניחה תווצה םע יחטש
תזכר לש לוהינב םואית רסוחב תומילא תויעב רותפל עדיה רסוח תא הלות איה ".ןתיא
איה יתעידי בטימ יפלו (תיפיצפס תומילא תייעב לע) תיתבכשה תזכרל יתרפיס" .הבכשה
".םולכ התשע אל

תחא .תומילאה תייעב ןורתפל ךרדכ תווצ תדובע ,תאז תמועל תונייצמ תומיוסמ תורומ
אל ינאש השיגרמ ינא" :תידדה הכימת םויקו תווצב הלועפ ףותיש לע תחוודמ תורומה
."(.תומילאה תייעב ןורתפל) עויס לבקלו תונפל ימל יל שי ,דבל

החילצמ ינאו םינוא תרסח השיגרמ אל ינא" .תווצה ללגב המצעה תשוחת השיגרמ תרחא הרומ
ינא וב רפסה -תיבב .גולוכיספהו תצעויה ,תלהנמה דצמ הרזע שי .םיישקה םע דדומתהל
".רפסה -תיבב תומילא לש היעב תמייקש רמול הלוכי אל ינאו הלועפ ףותיש שי תדמלמ

תומילאה תויעבב לופיטה לע ותעפשהו לוהינה ןונגס

תווצ ןיב םיסחיה ביט ןיבל רפסה -תיבב לוהינה ןונגס ןיב רשק תואצומ תורומה לכ
לש הריואב יכ תורובס תורומה .תומילא שילחמ וא דדועמה ינוגראה םילקאהו םירומה
תשוחתו תווצ תדובע .תומילאה תויעב םע דדומתהל רתוי לק ,הלהנהה לש יוביגו הכימת
ת/להנמה ירושיכב הטעמ אל הדימב הרושק ,תומילאה תייעב ןורתפל הרומה לש תולגוסמה
.תומילאה תא תאכדמה תיבקע תינוגרא תוגהנתה חיטבהלו תירפס תיב תוינידמ תוותהל

לש לוהינה ןונגס ןיבל תווצה תדובע ןיב רורב רשק תורומה ואצמ ןכא ,ישעמ ןפואב
רפסה-תיבב תווצ תדובע רדעהמו לוהינה ןונגסמ לוכסת ועיבה תורומה תיברמ .ת/להנמה
אל םילהנמה יכ ונייצ תורומה .(הארוהה יחרפ 10 ךותמ 6-ו ,תוקיתוו תורומ 10 ךותמ 7)
תא םימאתמ אלו תומילאב לופיטל תוטיש םימשיימ אל תומילא דגנ תוינידמ שבגל םיחילצמ
אלו תכמות אל ,הלועפ תפתשמ אל תלהנמה": תורומה תחא תרמוא .הז םוחתב םירומה תדובע
ירבדל ".ןכמצעב הז םע ודדומתת :תקעוצ איה הז םוקמב .תונורתפ אוצמל םירומל תרזוע
םילכ יל ןיאש יתוא שאיימ ".תומילא תררוג (תלהנמה לש) התוגהנתה םצע" :תרחא הרומ
-".תלשכנ ינאש השיגרמ ינא ,תודדומתהל

קלח תכרעהל ,דדועש תושימג רסחו יתוכמס לוהינ ןונגס וניגפה תומיוסמ תולהנמ
התיה אל תלהנמה םאו ,תווצ תדובע וניניב התיה םאש תבשוח ינא" .תומילאה תא ,תורומהמ
המיענ הריואו וניניב יסיסב ןומא לש סחי היה םאו ,תויוכמס הליצאמ אלא תינטלתש
".תרחא םיארנ ויה םירבדה ,החונינו

סאמנ תלהנמל" :תומילאה תויעבב לפטל תונלבס תורסחכ תולהנמה תוראותמ תונויארב
רסוחו םינוא רסוח השיגרמ איה יכ הרומה תנעוט ךכמ האצותכ (.תומילאה לע) םירופיסהמ
תונפל תולדח ןה ,תלהנמהמ יוביג שי יכ שיגרהל תולדח תורומהשכ .תלהנמה דצמ יוביג
איהש יתשגרה .הכימתלו עויסל יתיפיצו היעבה תא הינפב יתגצה ,תלהנמל יתינפ" :הילא
דדומתהל הסנמו תלהנמל הנופ אל ינא זאמו הנעמ אלל יתרתונ .יוביג יל תנתונ אל
לופיטב יתועמשמ דיקפת תאלממ הניא תלהנמה םא ".תוצצש תויעבו םיישק םע ימצע תוחוכב
בצמה םע םירומה לש המלשהה תשוחת תקזחתמ ,תורומה תא הבגמ אלו תומילאה תייעבב
תונויארב ואטיב הלא תורומ ."ןטק שאר סופתל" איה תראתמ תורומה תחאש יפכ ,םתבוגתו
.תומילאה תעפות םע תודדומתה לע הבישחב תישיא תוברועממ קותינו המלשה לש השוחת
לש המצעהה תשוחת תקזחתמ ,םירומה תא םיבגמו םיברועמ םילהנמה םהב םיבצמב ,תאז תמועל
:תלהנמה לש תיתועמשמ תוברועמ לע החווידש תורומה תחא תדעתמש יפכ ,תווצה לשו םירומה
וזב וז תוכמות תורומה .חונינ דואמ ונלש הרקמב רפסה -תיבב תומילאה תויעב ןורתפ"
".ונידי תא תקזחמ תלהנמהו
:ללוכה ירפס תיבה תווצה שגפנ םייעובשל תחא" :ירפס תיב הלועפ ףותיש תראתמ תרחא הרומ
םהיניבו םינוש םיאשונב ןדו ,תיכוניח תזכר ,גולוכיספ ,רפס תיב תצעוי ,תורומ ,תלהנמ
".תומילא לש תויעב

.רפסה-תיבב םייזכרמ םידיקפת ילעבל םג אלא ומצעב להנמל קר אל תעגונ לוהינה תיצקנופ
הרוכעה הריוואה .תווצב לוכסתו חתמ תרצוי הבכשה תזכר וב בצמ תראתמ תורומה תחא
ןורתפב ןולשיכ וירחא ררוגה הלועפ ףותיש רסוח שיו םירומה תווצ ברקב חתמ תרצוי
אל דואמ תלכסותמ ..." :הרומה השח םיבר תומילא ירקמ התווחש רחאל .תומילאה תייעב
ןיאשכ.המצע היעבהמ תטלחומה תומלעתההו לזלזמה סחיה ןיגב םא יכ תומילאה תייעב ללגב
יל רשפאל ילבמו ,יתעד תא לבקל ילבמ םיניינעה לכב תטלוש תזכרה רשאכו הלועפ ףותיש
ינא .תומילאה תייעב םע תודדומתהב יל עייסל םילוכיש םיכמסומ םימרוג םע ץעייתהל
"...םינוא תרסחו לועפל היצביטומ תרסח ,תינבצע ,תכדכודמ התיבה תרזוח

תומילא תויעב םע תודדומתהב הכומנ תימצע תולגוסמ לש תושוחת

.תכרעמהמ שואי ואטיבו תומילאה תויעב םע תודדומתה ירושיכ וחתיפ אל תורומהמ קלח
שואי העיבה םינש עבש לש קתוב הרומ :תורומה לע ורבעש םיכילהתל תונוש תואמגוד ןלהל
להונמ רפס -תיבל העלקנ איה הכרד תליחתב .התתיכב תומילאה תעגרהל לועפל הירושיכמ
תללוכ תירפס תיב השיגבו םירחא םירומב הרזענ איה . תווצ תדובע וב התייהש הכלהכ
ןתינ אל ובש רחא רפס תיבל התנפוה איה רתוי תרחואמ הפוקתב .תומילאה תייעב ןורתפל
לש השוחת העיבה איה .תמצמוצמ התייה יעוצקמה תווצה תכימתו תלהנמה ידי לע יוביג
םידליב לופיטה תא המצעב להנל הירושיכבו תומילאה תייעב תא רותפל הכומנ תולגוסמ
.תונורתפ תרתלאמ איהו תומילא תויעבל ןורתפ יכרד השכר אל איה הירבדל .םימילאה
.דורי יחור בצמו הכוב התיבה העיגמ ינא םעפ אל" :םינוא רסוח השיגרמ איה ךכמ האצותכ
תווצב המשאה תא הליטמ ינא .ליעוה אלל העיקשמ ינאש תומוצעה תויגרנאה לע סעוכ ילעב
יונישל יוכיס םוש האור אל ינא .דובכב סחייתמ וניא ומצע יכוניחה תווצה .יכוניחה
הז בצמ םא קרו םמצע ןיבל םירומה ןיב רוכינ םייק יכ ,תדמלמ ינא וב רפסה -תיבב
.השירפ לע תבשוח איה הנתשמ וניא הז בצמש ןוויכ ."הלואגה אובת הנתשי

תורמל .רפסה -תיבב היתונש עבראב תומילאה םע דדומתהל םירושיכ החתיפ אל תפסונ הרומ
. גולוכיספהמ הטעמ הכימת הלבק איה ,הלהנהה דצמ תומילאה תייעבב לופיטב שעמה רסוח
איה םינש עברא רחאל ,םויכ .תכרעמב םינש עברא דורשל הל העייס וז הכימת התעדל
הדדוב השיגרמ איהו התעדמ התוא איצומ התתיכב םילא דלי .החוכ שת יכ שיגרמ
תעדוי ינא ,ךוניחב השוע ינא המ הניבמ אל ינא םיתעל ":תנייצמ איה .ותא תודדומתהב
תזכרה רשאכו הלועפ ףותיש ןיאשכ ךא ,םכוניחו םידליה םודיקל הברה םורתל הלוכי ינאש
םיכמסומ םימרוג םע ץעייתהל יל רשפאל ילבמו יתעד תא לבקל ילבמ םיניינעה לכב תטלוש
הלוכי אל ינאש השיגרמ ינא דוע .תומילאה תייעב םע תודדומתהב יל עייסל םילוכיש
תומוסח םיכרדה לכש השיגרמ ינא .ילש לאיצנטופה תא הצממ אל ינאו וז תרגסמב חתפתהל
תרסחו ,לועפל היצביטומ תרסח ,תינבצע ,תכדכודמ התיבה תרזוח ינא... .תונפל ימל ןיאו
יל ןיא עגיימו ךורא םידומיל םוי רחאל .יתחפשמ םג יהוז הז לכמ לבוסש ימו .םינוא
חורה יבצמ לע ילעב םע יתכסכתסה םעפ אלו ילש יידלי תא חפטלו לפטל תויגרנאו תונלבס
" .יתשוחת םג וז תעכ .רחא עוצקמ תאצומ יתייה ול חמש היה אוה .יתוא םידקופה

תא רותפל דציכ תעדוי הניא איה .לופיט יכרדב עדי רסוחמ םג תעבונ הלש שואייה תשוחת
הקביח איה הירבדכ .ונסרל ךרוצה ןיבל ,ותוא םחנלו דלי עיגרהל ךרוצה ןיב טקילפנוקה
קוזיחל התעדל םרוג םילאה דליה קוביחש ןוויכ ,היעבה לש ןורתפ ךכב ןיא ךא םילא דלי
.התוגהנתהבש תילכתה רסוחל תעדומ איה .המילאה תוגהנתהה

לש ךילהת הרבע איה םג יכ הארנ ךא ,תויעב רותפל הסנמ תכרעמב םינש שולש רחאל הרומ
איה םנמוא .תומילאה תייעב ןורתפל הלועפ ףותיש תויונמוימ השכר אלש ןוויכ ,הקיחש
הדמל איה דחוימב השק תומילאב הלקתנ איהשכ ךא המצעב תומילאה תויעב תא רותפל התסינ
תויבקע רסוחל הליבומכ תומילאב תודדומתהה תא תראתמ איה .תלהנמה לופיטל התוא ריבעהל
םיקוח ןיא ,םימשא אוצמל ןויסינב אוה לופיטה בור ,היעבב םילפטמ אל" :תידדה המשאהלו
.רחא ןפואב םימעפלו הזכ ןפואב םילפטמ םימעפל .הרוקש רבד לכ לע םירורב תויצקנסו
םישייבמ ,םישינעמו םיסעוכ דימת ,ינקעצ ללכ ךרדב לופיטהש ןוויכ תששוחו תדחופ ינא
תאזכ תכרעמ ךותב היהי ינבש הצור יתייה אל .וזכ תויהל תכפוה ינא טאל טאלו םיליפשמו
".ןמזה לכ תטפושש

הירושיכ ןיב טקילפנוק רצונ םינשה ךשמבש ןוויכ םיוסמ לוכסת לש בצמל העיגה הרומה
ןיב טקילפנוק השח איה םירחא םירקמב .תלהנמל תויעב ריבעהל התייטנו תויעב רותפל
הנויסינ .תינחלס השיגו הבהא לע תורבדמה תוילרבילה היתופקשה ןיבל השק דיב הגיהנ
.תכרעמב דורשל הל םירשפאמ רחא והשימל תוירחאה תא ריבעהלו קתנתהל

רואית ןלהל .הנושארה ןתוחמתה תנשב הארוה יחרפ לע םג המוד ןפואב עיפשמ הכימת רסוח
רוציל החילצה אל תחא הארוה חרפ .תומילאה םע דדומתהל תושקתמה תוריעצ תורומ לש
אל איה .הדדוב השיגרה איהו תומילאה תייעב ןורתפל יכוניחה תווצה םע הלועפ ףותיש
השיגרמ איה ךכמ האצותכו היפלכ םילעפומש תעמשמ רסוחו תומילא םע דדומתהל החילצה
.עוצקמה תא בוזעל הנוצרבו שואיי

ןיב הדירפה איה .תומילאה תתחפהל םירכינ םיצמאמ הכרד תליחתב התשע תרחא הארוה חרפ
אל תווצל תוקיתווה היתימע .ליעוה אלל ךא ןהב עייתסהל ידכ תוכנחמל התנפ ,םידלי
.רופיש לח אל ךא ,םייעובשל תחא םימילאה םידליה לש םירוהה םע החחוש איה .הל ורזע
סנכיהל תדחפמ שממ ינא" תרמוא איה .דחוימב תושק תושוחת הל םרוג דחוימב םילא דימלת
".הזה עוצקמה תא תבהוא אל ינא" תבתוכו תשאוימ איה ךכמ האצותכ . ".התיכל

ןקלח .תושידאבו תישיאה תוברועמה תמר תדרוהב ,תויפיצ תכמנהב תורומה תוביגמ םיתיעל
.תלהנמה ידיל תומילאה תייעבב לופיטה תא תוריבעמו התיכהמ םידליה תא תואיצומ
תויעב ןורתפב תודדומתההו תישגרה ןתוברועמ ךא תכרעמב דורשל ןהל תרשפאמ וז היגטרטסא
.תירעזמ איה תומילאה

הליחתב הארוהה חרפל םרגנה סעכה .המוד היגטרטסאב וטקנש הארוה יחרפ השולש ונאצמ
לכ תא" :תרמוא תוריעצה תורומה תחא .תיבב ןדוקפת לע םג ןירקה תומילא תויעבמ האצותכ
איה הנשה ךלהמב ןכלו ולשכנ הרזע לבקל היתונויסינ ".תיבב האיצומ ינא םיבצעה
ןיידע איה תומילאה תורמל .תומילאהמ םלעתהל התסינו תישגרה התוברועמ תא הניטקה
.עוצקמב ראשיהל הנכומ

תעמשמה רסוחלו תומילאה תייעבל תונורתפ אוצמל םיבר םיצמאמ העיקשה תרחא הארוה חרפ
ךכו תוכנחמה תא ברעל הדמל ךכ רחא .התיכה לכ תא השינעה איה הליחתב .הלשמ ךרדב
םידימלת םע תקסעתמ אל איה התנעטל .המצעמ תומילאהו תעמשמה תויעב לטנ תא הדירוה
תשוחת תרדשמ הניא וז הרומ ".תויארחא תוכנחמה םילאה דימלתב לופיטה לע" יכ םימילא
לש תוינידמ תטקונ איה .םידימלתהמ תויפיצ הל ןיאש ןוויכ ,הברה תומילאה חכונ שואיי
."ןטק שאר" הירבדכ תאטבתמה תומלעתה

תומילא תויעב םע תודדומתהב המצעה לש תושוחת

רחאל הקיתו הרומ לש תודע .תומילאב לפטל ןהירושיכב המצעה תשוחת ושח תורומהמ קלח
הרבע איה הירבדל .תומילא לש תויעב רותפל תולגוסמה תשוחת תא תקזחמ תכרעמב םינש רשע
ךא ,תומלתשה םוש יתרבע אל םנמא" :תומילאה תייעב ןורתפל הלועפ ףותישל ליבומה ךילהת
יל םינתונ ,קינעמ רפסה -תיבש הברה העקשההו ןוצרה ,הכימתהו הנווכהה ,ץועייה
תלבקב ךרוצ האור אל ינא .ךוניחה ינפ תא תונשלו עיקשהל היצביטומו חוכ ,םיעצמא
".יתוא םירישכמש םה חטשב תוסנתההו תווצה םע תפתושמה יתדובע םצע יכ הרשכה

דואמ רפסה -תיבב הריוואה" .רפסה -תיב תריווא תא םידדועמ םיעבצב תראתמ הרומה
תא תקזחמ תלהנמה ןכו וזב וז תוכמות תורומה ,חתמו תויתורחת לש השוחת ןיא ,החונינ
".םולכ הנשמ יתייה אל .יבויח רשקהו הלועפ ףותיש שי ללכ ךרדב .ןהידי

:תומילאה תנטקה לע ותעפשהו רפסה-תיבב רפתשמה ינוגראה םילקאה תא ראתל הכישממ וז הרומ
רשאמ רפסה תיבב תומילא לש םירקמ רתוי הברהל הפושח יתייה תונושארה יתדובע תונשב"
יזכרמ דיקפת םיאלממ רשא יתרבחה ךוניחה ירועיש לש םתוכזל תאז תפקוז ינא .םויכ
ןיב קודהו אלמ הלועפ ףותיש שי :דועו תאז .ונרפס תיבב תונורחאה םינשב רתויב בושחו
םייעובשל תחא .תומילאה תעפותב לופיטל תיתעינמ תינכות הנורחאל הנבש יכוניחה תווצה
ןדו ,תורומו תיכוניח תזכר ,גולוכיספ ,תצעוי ,תלהנמ :ללוכה ירפס תיבה תווצה שגפנ
תרפסמ ,םיישק הלעמ הרומ לכ שגפמב .תומילאל םירושקה םיאשונ םהיניב ,םינוש םיאשונב
היעבה תא ןוחבל םיסנמ דחיב .תודדומתהל הלועפ ךרד הגיצמו תונוש תומילא תויעב לע
".תישיא תינכות דלי לכל םימיאתמ ללכ ךרדב ,רתויב המיאתמה ךרדה תא אוצמלו

איה .תומילאה תויעבב לופיטב תווצב דובעל הדמל ,תכרעמב םינש עבש רחאל ,תפסונ הרומ
םע ,רפסה תיב תצעוי םע דימתמ רשקב ינא" :תוצעייתהב אלא םישנועב הנימאמ הניא
.ותוא םידמלמש םירחאה םירומה םעו וירוה םע ,(יטרפ גולוכיספ) וב לפטמש גולוכיספה
שדוחל תחאו ,היעב שישכ םייעובשל תחא גולוכיספה םע תושגפנ רפסה -תיב תצעויו ינא
בולישב 'ר לש היעבה םע תודדומתהל םיכרד אוצמל םיסנמ ונא .רתוי םיעוגר םירבדהשכ
ימל יל שי ,דבל אל ינאש השיגרמ ינא .רכינ רופיש האור ינא הנורחאלו תוחישו ןילאטיר
םהש תעדוי ינא ךא ,הלועפ םיפתשמו םיברועמ דואמ 'ר לש םירוהה .עויס לבקלו תונפל
לופיטל םיכלוה םה ןכ לעו ךכ םעפו ךכ םילעופ םה םעפ ,תולובג ול ביצהל םישקתמ םמצע
".יתחפשמ

ללכ ךרדב יכ ,ונרפס תיבב הבר תומילא שיש רמול הלוכי אל ינא" :תרמוא תרחא הרומ
לוזלזב םיסחייתמה םירומ שי ךא .םימיאתמה םימרוגה םע ץועיי ךות תויעבב םילפטמ
םילאה דליב לפטל םג הדמל איה הרומכ התוסנתה ךלהמב ."םידימלתה תא םישייבמו
ודיב תזחוא ינא ,תוצרפתה תעב עיגרהלו קבחל שיש םיבשוחש הלאמ אל ינא" .תויביטרסאב
הז םא םג חילצמ הז ללכ ךרדב ,עגריהל ונממ תשרודו אסכ לע ותוא הבישומ ,ןפקותה לש
".ידגנ תוכמו תוללק וירחא ררוג

תומילאה ךמותו בוט יעוצקמ תווצ שישכ יתעדל" :תווצה תדובעל התחלצה תא תסחיימ איה
,ךנחמה ןיב הלועפה ףותישב ןומט חתפמהש תבשוח דוע ינא .המיהדמ הרוצב תתחופ
היהת תויבקע רסוחו חתמ שיו הלועפ ףותיש ןיא םא .יעוצקמה תווצהו םירומ ,דלי-הרוה
היעב תמייקש רמול הלוכי אל ינאו הלועפ ףותיש שי תדמלמ ינא וב רפסה -תיבב .תומילא
".רפסה -תיבב תומילא לש

תחא הארוה חרפ .הלועפ ףותיש לש הריואב המצעה יכילהת תווח הארוהה יחרפמ קלח םג
דימלת ללגב דחוימב תומילאה ייוליג ללגב שואייו תודידב התוחמתה תליחתב השיגרה
לופיטל םירומ לש תווצ הרציו ץמוא הרזא איה ןכמ רחאל ."ללותשהו ץיברהש" םיוסמ
תיגולוכיספל הנפוה דליה .תינגסהו תלהנמה תא םג ללכש דליה ותוא לש תומילאב
תצעומל סנכוה דליה . דליה תא קזחל הרומל ץעי שבוגש תווצה .התחפ תומילאהו
התנש ףוסב .רועישה ךלהמב םג םירומה תווצ לכמ םיבר םיקוזיח לביק אוה ,םידימלתה
.הרומכ הדיתע לע תוימיטפואב הפיקשמ השדחה הרומה הנושארה

.תונוא לש בצמל תונוא ןיא לש בצממ התוסנתה ךלהמב יוניש התווח תרחא הארוה חרפ
לכ ךא ,םימילא םידלי םימי השולשל התעשה ,השינעה ,םירוה הנימזה התוחמתה תליחתב
הל רזע אל יכוניחה תווצה .ןוחטיב תרסחו תדדובמ השיגרה איה .ורזע אל היתונויסינ
תאצל ידכ ..ורזע אל םירוהל התנפהש םיבתכמה יכ ןייצל רתומל .הילע וסעכ םירוההו
.םירוהה תופתתשהב םוריח תבישי הריעצה הרומה הנמיז תעמשמ רדעהו תומילא לש הז בצממ
הרומה ירבדל םויכו הרומב וכמת םירוהה .הלועפ ףותיש לש חור הרצי איה הבישיה תרזעב
".דמלל תינהנ ינאש םימי שי וישכע" הירבדכ ."תרדהנ הריווא" שיו תומילא ןיא

תודדומתה םירשפאמה םיאנתב תישיא תודדומתה ירושיכ חותיפ תרזעב םיתעל תשחרתמ המצעה
תולגוסמה תשוחת םירחא םירקמב .להנמהו רפסה-יתב תווצ לש יוביג תוברל ,תחלצומ
תווחל םירומ םייושע הז בצמב .הכימת רסוחו ןולשיכ הווח הרומהש ירחא קר תשחרתמ
1996 ) .הלשכנש לופיטה ךרד תא םינשמו תיתריצי השיגב םיטקונ םא תנקתמ היווח
ויה יכרד תליחתב ילוא" :ךרדה תליחתב םיישק לע החוויד תוקיתוה תורומה תחא (Irwin,
.תומילא תייעבב תלקתנ איהשכ תלהבנ הניא איה םויכ ".היעבה םע תודדומתהב םיישק יל
.םיצינה םידדצה ןיב ןתמו אשמ תלהנמו םהיניב הדירפמ ,הדיל םידליה תא הבישומ איה
תייעב התעדלש ןוויכ תומילאה תא עונמל הלוכי איה בל תמושת תרזעב יכ הנימאמ איה
רותפל הל תרזוע הב הנחנש תונלבסה .דליה לש ימצעה ןוחטיבה תורערעתהמ תעבונ תומילאה
ךא תומילאה תייעב ןורתפל תווצ תדובע ןיא הרפס תיבב רומאכ .התתיכ ימוחתב היעבה תא
רבעב" :תווצ תדובע תשרוד הניאו בצמה םע המילשה איה תויעבה תא רותפל הדמלש ןוויכ
ךכל התייה אל ךא ,היעבה תא רותפל ידכ םולכ השוע וניא רפסה תיבש הזמ תדרטומ יתייה
תמצוע ינא ,רפסה -תיבב השענה לכ לע תיארחא השח אל ינא םויכ .םייטרפה ייח לע העפשה
ינא .תושרדנה תויגרנאה לכ תא העיקשמ ינא הבו יל הבושח יתתיכ .האלה הכישממו םייניע
בצמ לע הל שיש תרוקיבה תורמל יכ הארנ ".יתתיכב תעמשמה תיעב תא רותפל ידבל החילצמ
.המצעב התתיכב תויעבה תא רותפל תולגוסמ תשוחת השיגרמ איה הרפס תיב

ןויד

ראות רבכש יפכ ,המילא תואיצמ תמייק לארשיב רפסה -יתבב יכ םירשאמ ןכא םירומה ירואית
תומילאה יכ הארנ (1990 ; Fishman, 1998 ,ינגדו ינגד ;1998 ,לארשי ןב) .רבעב
יכ תושיגרמ תונויארב העיפוה ןתודעש תורומ .ונרקסש רפסה -יתבמ לודג קלח תנייפאמ
תורומה תעדל .תווצ תדובעב רסוחבו תיבקע תוינידמ רדעהב ,הרשכה רסוחב הרושק תומילאה
תווצה לש הלועפ ףותיש רסוח איה תומילאה םע הניקת תודדומתה תענומה תירקיעה היעבה
לומ דומעל תולוכי ןניא ,תחאכ תוריעצו תוקיתו ,תובר תורומ ךכמ האצותכ .יכוניחה
ןדמעמו ןדוקפת ןיב לודג רעפ רצונ .בושו בוש תולפשומ תושח ןהו םילאה דימלתה
האצותכ .תמאב אוהש יפכ תורומכ ןדמעמו ןדוקפת ןיבו היהיש תופצמ ןהש יפכ ,תורומכ
םינוא רסוחב ,דחפב םג םיתיעל אטובמה לוכסת לש םישק תושגר תורומה תווח תומילאהמ
.הבזכאבו

האצותכ .היעב םע דדומתהל םילוכי םניא םייח-ילעב וא םישנאשכ שחרתמ דמלנ םינוא רסוח
רחאו הלועפל תונוכנ יאב הליחתב תוקלל םילולע םישנאה ,החירבה תורשפא תענמנ םא ךכמ
(Abramson et al., 1989; Amirkhan, 1998) .תונוא ןיא תשוחתבו שואיב ,ןואכידב ךכ

ןניא ,תוקיתו תורומ וא הנושארה ןתנשב תוריעצ ןהמ ,תובר תורומ יכ תודמלמ תואצותה
חכומ ובש ךילהת תורבוע ןה .תומילאה תייעב םע תודדומתה לש היגטרטסא חתפל תוחילצמ
שואי תושיגרמ ןקלח ןכלו תומילאה תייעב םע דדומתהל תורישכ ןניא יכ בושו בוש ןהל
תא תותיחפמ ןה ךא דדומתהל תוחילצמ ןניא תורומהמ קלח .ךוניחה תכרעמ תא שוטנל ןוצרו
רפסה-תיבב םירחא םימרוגל היעבה ןורתפ תא ,וז תרשפאמ תכרעמהשכ ,תוריבעמו ןתוברועמ
תויעבב לופיטב החלצה רסוח לש הבוגתכ תויפיצה תמר תדרוה .תוכנחמה וא ,תלהנמה ומכ
.קחשיהל אלו דורשל תורומל תעייסמו תישגרה תוברועמה תא הכימנמ ,תעמשמ

םידמלמ םיבר םירקחמ .תודידבה איה ,הקוצמ תושחש תורומה לש תירקיעה ןתייעב יכ הארנ
2000) .דמלנ םינוא רסוחב תוקלל יוכיסה תא הריבגמ םישק םיאנת חכונ תודידב יכ
תומילאה תייעב םע דדומתהל וחילצהש תורומה תיברמ ,ןכא (Amirkhan, 1998; Foster,
.םירומה תווצ םע וא םירוהה םע תומילאה תייעב תא רותפל ןהל הרזעש םיסחי תכרעמ ורצי
לופיטבו תוינידמ שוביגב להנמה לש יוביג היהש םוקמב יכ םג הלוע תורומהמ קלח יחווידמ
םע דדומתהל המצעהו תולגוסמ תשוחתל האיבהש תכמות הריוא הרצונ ,תומילאב יתכרעמ
דימתהל תורומה ןוצר לעו תומילאה תמרב הדירי לע וחווד תורומה הלא םירקמב .תומילאה
ןולשכ ירחא האבש תחלצומ תימצע תודדומתה ירושיכ וטלב תורומהמ קלח ברקב .הדובעב
תשוחת תא ךכב וקזיחו םייביטקפא הלועפ ינונגנמ ןמצעל וחתיפ הלא תורומ .םדוק
םה םימילאה םידימלתהמ קלח יכ םידמלמ םיאצממ (Bandura , 1997) .תימצעה ןתולגוסמ
םירקחמ .תוימונוקא-ויצוס תוביסמ וא -תויגולויזיפ תוישגר תוביסמ םא םיגירח םידלי
םידלי םע תודדומתה ךרוצל וא ,םיגירח םידלי םע תודדומתה ךרוצל יכ םידמלמ םינוש
יכ הארנ .םייאופר הרפ עוצקמ ישנאו םירוממ בכרומה הלועפ תווצ שבגל ךרוצ שי ,םימילא
(Algozzine and Ysselldyke, 1991) .ונרקס םתוא רפסה יתבב םירידנ הלאכ הלועפ יתווצ

אשונכ םימילא םידליב לופיטה תייגוס תא ךופהל ךרוצ לע בוש םיעיבצמ רקחמה יאצממ
.תרבוגו תכלוה הצואת תרבוצ איהו תילוש העפות הניא תומילאה .הארוהל הרשכהה ידומילב

ןקלח ,הארוהה תא שוטנל ןנוצר לע תוחוודמ ,תחאכ תוריעצו תוקיתו , תורומהמ קלח
םלעתהל תולוכי ןניא תידוקפת םורטה הרשכהה תוינכת .םינוא רסוחו לוכסת תואטבמ
תויעבב ןוידה יכ בושח .םיבוט הארוה תוחוכ לש השיטנל איבהל הלולעה ,וז הקוצממ
תויביטקורטסנוק תופולח חותיפל תכרדומ תוסנתהב הוולמו יתכרעמ ,ףיקמ היהי תומילאה
(1984 , בלרבו יקסלנימס) .תועמשיה לש םילקאב הדימלו הארוה יכילהת הנרשפאתש

תורוקמ

.ביבא לת ,"ךוניחה דה" .םישאר תבר תצלפמ -תומילאה ,(1990) .נ ,ןתנוי ןב 1.
.םילשורי ,הל הצוחמו ךוניחה תכרעמב רעונ תומילא ,(1998) ,.ג ,לארשי ןב 2.
ןוכמ ,תורפס תריקס ,ס"היבב תעמשמ תויעבו תומילא ,(1994) (ךרוע) .א ,רגרבמורב 3.
.םילשורי ,דלאס הטיירנה
.ביבא לת ,ךוניחה דה ,ןורתפ הניא םימילא םידימלת תקחרה ,(1994) .ר ,ןוזיבג 4.
תכרעמב הידממו העפותה :רפסה-תיב ילתוכ ןיב תומילא ,(1990) .ר ינגדו ,א ,ינגד 5.
.ביבא -לת ,ופי -א"ת לש ינוריעה בחרמבו ךוניחה
ךוניחה דרשמ ,תועצהו תושיג ,תונורקע -התעינמו תומילא ,(1995) ,.מ ,רגרבצריו 6.
.םילשורי ,תוברתהו
.ביבא לת ,סכר ,!השקבב ,התיכב טקש ,(1999) .א ,בירי .7
,בולישו הרגיש הרמה :הנתשמ ינוגרא בחרמב תוגיהנמ תונונגס ,(1992) .י,ןמדירפ .8
.5-34 'מע 18 ,ךוניחה ןוגראבו להנמב םינויע
הטיסרבינואה .התיכב תעמשמ תויעב ןורתפב תעד לוקיש ,(1984) ,.מ,בלרב .י,יקסנלימס .9
.םילשורי ,תירבעה
ביבא -לת ,סכר .יכוניחה רגתאה -תונוש לוהינ .(2000) ,.ד,רבנע 10.
.הדסמ :ביבא לת .יתוכיאה רקחמה .(1990) 'נ ,עושוהי- ןב רבצ 11.
.ביבא לת ,ןויעו ארקמ :ךותמ ,תומילא תעינמל ךוניח ,(1995) .א ,ינורפצ .12
תודדומתהל תינכת - תומילא דגנ ינא ,(1997) ,(םיכרוע) .ח ,גלפ .ג ,הנד .א ,רסיק .13
.םילשורי ,לארשי טניו'ג - תוברתהו ךוניחה דרשמ ,רעונ -ינב ברקב תומילאה תועפות םע
םיביכרמ לע ילוהינ תוגיהנמ ןונגס תעפשה , ( 1992) ,.מ,ץכ ;.מ,יבעוז .צ,ןמטכש .14
םינויע , לארשיב יברעה רזגימב תותיכב םתוגהנתהלו ס"היבב םירומה תשגרהל םירושקה
.18 , ךוניחה ןוגראבו להנמב
דומילה תועוצקמב אשונה בולישו תומילא תעינמ -תומילאל אל ,(1995) .ד ,ילאומש .15
.ביבא לת ,.ע ,ןרזע (תכרוע) .הרומל ךירדמ - םינושה

16. Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., and Alloy, L. B. (1989), Hopelessness Depression: A Theory-Based Subtype of Depression, Psychological Review, 96, 358-372.
17. Algozzine, B., and Ysselldyke, J. E. (1991), Implications of School Reform in the 1990s for Teachers of Students with Behavior Problems. Preventing School Failure, pp. 35-41.
18. Amirkhan, J. H. (1998), Attributions as Predictors of Coping and Distress, Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1006-1018.
19. Baker, K. & Rubel, R. (ed.), (1980), Violence and Crime in Schools, Lexington: Lexington Books.
20. Bandura, A., (1973), Aggression - A Social Learning Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
21. Bandura, A., (1997), Self-Efficacy, The Exercise of Control. N. Y. W. H. Freeman & Company.
22. Deluga, R.J. (1990) , Tha Effects of Trasformational, Transactional and Laissez Faire Leadership, Characteristics on Subordinate Influencing Behavior. Basic and Applied Social Psychology, 11,(2), 191-203.
23. Fishman, R., (1998), Rates of Violence in Israel's Schools Cause Alarm. Lancets, vol t. 351, issue 9118.
24. Foster, M.D.(2000) Utilization of Global Attributions in Recognizing and Responding to Gender Discrimination Among College Women, Current Psychology, 19, (1) 57-70.
25. Goldman,E. (1998). The Significance of Leadership Style - Educational Leadership , 55 (7) 20-22 .
26. Irwin, J. W. (1996), Empowering Ouerselves and Transforming Schools, Educators Making a Difference. Albany: New York State University Press.
27. Lorion, R.P. (1998), Exposure to Urban Violence: Contamination of the School Environment, in D.S. Elliott, B. Hamburg, & K.R. Williams (Editors), Violence in American Schools: A New Perspective, pp. 293-311, New York: Cambridge University Press.
28. Goldman, E. (1998), The Significance of Leadership Style. Educational Leadership, 55 (7) 20-22.
29. Spradley, J.P. (1979), The Ethnographic Interview, New York: Holt, Rinehart and Winston.